REGULAMIN POCZTYOperator

Operatorem dostępnej publicznie poczty elektronicznej w domenach: @epf.pl, @maximail.pl, @global.pl jest GLOBAL.PL I PANORAMA INTERNETU, z siedzibą W Gdańsku.

Użytkownik Poczty

Użytkownikiem Poczty jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Poczty.

Użytkownicy Poczty zakładają skrzynkę (skrzynki) pocztową poprzez rejestrację w panelu rejestracyjnym - poprzez wybór loginu i hasła, wypełnienia danych użytkownika oraz akceptację niniejszego Regulaminu a w wypadku usług płatnych, dodatkowo poprzez wniesienie opłaty na rachunek bankowy Operatora.

Ochrona danych osobowych

Baza danych użytkowników jest bazą zgłoszoną do urzędu GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i podlega ochronie.

Operator dochowuje wszelkich starań w ramach dostępnej technologii do ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich.

Operator nie udostępnia ŻADNYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW jakimkolwiek osobom trzecim.

Polityka prywatności

Wszelkie dane podane przez użytkownika podlegają ochronie przed dostępem osób trzecich i nie zostaną im nigdy udostępnione.

Treść korespondencji użytkownika podlega ochronie na zasadach zachowania tajemnicy korespondencji i nie może zostać ujawniona osobom trzecim. Operator oświadcza, że nikt z personelu Operatora nie ma prawa dostępu do korespondencji użytkownika bez wyraźniej zgody użytkownika i na jego rzecz (np. w sytuacji awarii).

Dane użytkownika podane w procesie rejestracji (zainteresowania, adres zamieszkania itp.) służą wyłącznie do automatycznego przetwarzania w procesach statystycznych, wyłącznie do tzw. targetowania korespondencji reklamowej i nie będą przetwarzane w jakikolwiek sposób i na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w powiązaniu z danymi osobowymi użytkownika. Personel Operatora opracowujący te dane statystyczne nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma żadnej możliwości powiązania danych podanych w procesie rejestracji z danymi użytkownika.

Dozwolony użytek

Użytkownicy Poczty mogą korzystać z Poczty zgodnie z niniejszym Regulaminem, innymi regulaminami szczegółowymi, zawartymi w Portalach Operatora dyspozycjami oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie z Poczty nie może naruszać niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny.

Operator ma prawo badać sposób użytkowania Poczty, blokować lub usuwać konta użytkowników naruszających zasady dozwolonego użytku.Zabronione jest w szczególności:

Konta naruszające powyższe zasady będą usuwane bez wcześniejszego ostrzeżenia. Powyższy katalog nie wyklucza zablokowania bądź usunięcia konta, gdy Operator uzna, że działania użytkownika przyczyniają się do zmniejszenia wydajności systemu pocztowego bądź godzą w interesy Operatora.Operator ma prawo do:

Użytkownik zwalnia Operatora od odpowiedzialności za:

Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenia usług drogą elektronicznąUsługi świadczone przez Operatora są nieodpłatne lub płatne. Zakres świadczenia usług jest każdorazowo określony w ofercie. Integralną częścią oferty jest niniejszy Regulamin.

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy przez Operatora, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i warunkami Oferty. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres redakcja@epf.pl, lub pisemnie na adres Operatora. Reklamacja winna zawierać oznaczenie stron umowy wraz z adresem kontaktowym Użytkownika Poczty oraz zakres uchybień Operatora i żądanie Użytkownika Poczty.Wszystkie konta

Użytkownicy dowolnego konta wyrażają zgodę na otrzymywanie od Operatora korespondencji o charakterze informacyjnym i administracyjnym.

Rozpowszechnienie adresu swojej skrzynki pocztowej, w szczególności na forach dyskusyjnych, w serwisach azjatyckich, firmom komercyjnym, może skutkować otrzymywaniem niechcianej korespondencji, której system Operatora nie zakwalifikuje jako spam, jako nadchodzącej tylko do jednego użytkownika. Udostępniony w powyższy sposób adres skrzynki użytkownika może zostać przekazany osobom trzecim przez fora dyskusyjne i firmy trzecie.Konta bezpłatne

Użytkownicy kont bezpłatnych wyrażają zgodę na otrzymywania korespondencji reklamowej w każdym zakresie.

Użytkownicy wyrażają zgodę na dołączanie stopki reklamowej do wysyłanej przez nich korespondencji.

Własny filtr antyspamowy

Standardowy ogólny filtr antyspamowy.Konta płatne

Korespondencja reklamowa jest całkowicie wyłączona. Oferty.

Dołączanie stopki reklamowej jest wyłączone w każdym przypadku.

Własny filtr antyspamowy

Zaawansowany ogólny filtr antyspamowy.Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji. Użytkownicy Poczty zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu oraz regulaminów i dyspozycji szczegółowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z usług w każdej chwili. W wypadku rezygnacji jak też w wypadku zablokowania i usunięcia konta przez Operatora, wszelkie refundacje i zwroty dokonanych wpłat są niedopuszczalne.